Władze Banku

Zarząd Banku

Janusz Buczek – Prezes Zarządu

Irena Bytnar – Członek Zarządu

Dariusz Tarachanowicz – Członek Zarządu

 

W skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Radomyślu Wielkim wchodzą:

 

  • Mateusz Jarosz – Przewodniczący RN,
  • Zenon Lonczak  – Z-ca Przewodniczący RN,
  • Genowefa Pryga  – Sekretarz RN,

 

 

Członkowie Rady:

 

  • Bronisław Dragan
  • Emil Giera
  • Rafał Hajduk
  • Tadeusz Jołda

 

 

Na członków Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej zostali wybrani:

 

  • Rafał Hajduk  – Przewodniczący
  • Bronisław Dragan – Członek
  • Genowefa Pryga  – Członek

Pełnomocnicy Zarządu:
Teresa Krawiec  – Pełnomocnik Zarządu
Sposób reprezentacji podmiotu  DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD

Informacja o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu

wymogów określonych w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe

Wszyscy członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Radomyślu Wielkim zwanego dalej Bankiem posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, oraz dają rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Rękojmia, o której mowa w zdaniu pierwszym, odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku pełnią swoje funkcje w sposób uczciwy
i rzetelny oraz kierują się niezależnością osądu, aby zapewnić skuteczną ocenę i weryfikację podejmowania i wykonania decyzji związanych z zarządzaniem Bankiem.