BFG

Gwarancje BFG

Depozyty zgromadzone w
Banku Spółdzielczym w Radomyślu Wielkim są gwarantowane przez Bankowy Fundusz
Gwarancyjny, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej
restrukturyzacji (Dz. U. 2016 r. poz. 996).
Szczegółowe informacje na temat gwarancji znajdują się w Arkuszu informacyjnym
dla deponentów oraz ww. ustawie.

Wysokość gwarancji

Gwarancjami Funduszu
objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100 000 euro w odniesieniu
do każdego deponenta w Banku Spółdzielczym w Radomyślu Wielkim.
Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą, limit równowartości w
złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.
W przypadku rachunków powierniczych, deponentem jest każdy z powierzających w
granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku.

Kto jest objęty
ochroną?

Ochronie podlegają
imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie
  mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas
  oszczędnościowych,
 • i pracowniczych kas
  zapomogowo-pożyczkowych.

Kto nie jest objęty
ochroną?

Nie podlegają ochronie
depozyty:

 1. Skarbu Państwa,
 2. Narodowego Banku
  Polskiego,
 3. Banków, banków
  zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie Prawo
  Bankowe,
 4. Spółdzielczych kas
  oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo –
  Kredytowej,
 5. Bankowego Funduszu
  Gwarancyjnego,
 6. Instytucji finansowych,
 7. Firm inwestycyjnych, o
  których mowa w art.4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych
  dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie
  (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.) i
  uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art.4 ust.1
  pkt 25 tego rozporządzenia,
 8. Osób i podmiotów,
  które nie zostały sklasyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania
  depozytów,
 9. Krajowych i
  zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów
  restrukturyzacji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o
  działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. poz.1844 oraz z 2016r.
  poz.615),
 10. Funduszy
  inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych,
  spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w
  ustawie z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
  alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r. poz.157, z późn.zm.),
 11. Otwartych funduszy
  emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw
  emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie
  dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
  (Dz. U. z 2016r. poz.291 i 615),
 12. Jednostek samorządu
  terytorialnego,
 13. Organów władz
  publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczypospolita Polska oraz
  państwa trzeciego w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz
  jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Które środki są objęte
ochroną?

Ochronie podlegają:

 • środki pieniężne zgromadzone
  przez deponenta na rachunkach bankowych,
 • kwoty wydatkowane na koszty
  pogrzebu Posiadacza rachunku oraz z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci,
  wymagalne przed dniem spełnienia gwarancji,
 • należności wynikające z
  bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi
  wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o
  których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o
  ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.

Ochroną gwarancyjną
nie są objęte środki pieniężne i należności:

 • wpłacone tytułem udziałów,
  wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni,
 • kwoty drobne (suma środków
  niższa niż równowartość 2,5 euro), jeżeli są one jedynymi środkami
  deponenta objętymi ochroną gwarancyjną i jeżeli znajdują się one na
  rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia
  warunku gwarancji nie dokonano obrotów, poza dopisywaniem odsetek lub
  pobieraniem prowizji lub opłat,
 • z tytułu pieniądza
  elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
  płatniczych oraz środki pieniężne otrzymane w zamian za pieniądz
  elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

Zasady obliczania
kwoty gwarantowanej:

 • wszystkie środki zgromadzone w
  banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat
  terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są
  jako jeden depozyt,
 • podstawę do obliczania kwoty
  gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach,
 • do obliczenia kwoty gwarancji w
  złotych przyjmuje się kurs średni EUR/PLN z dnia spełnienia warunku
  gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl.

 

TRYB I WARUNKI OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO Z BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO W RAMACH OBOWIĄZKOWEGO SYSTEMU GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW