O Banku

HISTORIA BANKU

                 Historia Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej w Radomyślu Wielkim sięga końca XIX wieku. Radomyśl liczył wówczas około trzech tysięcy mieszkańców. Założycielem
i organizatorem pierwszej Gminnej Kasy Oszczędnościowo Pożyczkowej był burmistrz miasta Wacław Gardulski. W początkowym okresie pomieszczenia kasy znajdowały się
w Rynku w budynku późniejszego towarzystwa “Sokół”.

W kwietniu 1924 roku w wyniku reformy Władysława Grabskiego doszło do utworzenia Banku Polskiego
i wprowadzenia nowej waluty złotego polskiego.

Kasa w Radomyślu włączyła się czynnie do realizacji reformy stosując się do relacji obowiązującej w całym kraju, tzn. wymieniała 1800 000 marek polskich na jeden złoty. Głównymi klientami kasy byli bogaci kupcy handlujący trzodą chlewną i bydłem.

Po pierwszej wojnie światowej Spółki Oszczędności i Pożyczek przekształcają się w tzw. Kasy Stefczyka. 

W miasteczku Radomyślu Wielkim dopiero 20 sierpnia 1925 roku zostaje zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Tarnowie Kasa Stefczyka w tomie pierwszym Rejestru Spółdzielczego. Kasa Stefczyka była spółdzielnią z nieograniczoną odpowiedzialnością. Działalność Kasy Stefczyka była różnorodna. Swoim zakresem obejmowała oszczędności przez przyjmowanie wkładu oszczędności na oprocentowanie, udzielanie członkom pożyczek na potrzeby rolne, przemysłowe
i handlowe, załatwianie czynności wchodzących w zakres obrotów pieniężnych, propagowanie spółdzielczości rolnej oraz popieranie działalności innych spółdzielni. Spółdzielnia ograniczała swoją działalność przede wszystkim do swoich członków.

W dniu 3 marca 1944 roku w okresie okupacji hitlerowskiej następuje zmiana statutu Kasy Stefczyka w Radomyślu Wielkim. Z chwilą rozpoczęcia działań wojennych w 1944 roku Kasa Stefczyka  w Radomyślu Wielkim zawiesiła swoją działalność. Przerwa w działalności trwała około 6 miesięcy, to jest na okres zatrzymania się tu frontu.

W okresie międzywojennym na terenie miasta Radomyśla Wielkiego istniały oprócz Kasy Stefczyka jeszcze inne spółki finansowe które zarejestrował Sąd Okręgowy w Tarnowie.

Należą do nich:

 Bank Kredytowy

Towarzystwo Wzajemnego Kredytu

Powszechny Zakład Kredytowy

Towarzystwo Bankowe – Bankberein

 W wyniku realizacji dekretu o reformie bankowej i zarządzenia Ministra Skarbu z dnia
4 stycznia 1950 roku Bank Spółdzielczy imieniem doktora Stefczyka w Radomyślu Wielkim przekształcono w Gminną Kasę Spółdzielczą w Radomyślu Wielkim. Funkcję kontrolną w Gminnej Kasie Spółdzielczej w Radomyślu Wielkim sprawował w latach od 1950 do 1955 Bank Rolny w Mielcu oraz Wojewódzki Bank Rolny w Rzeszowie.

W wyniku podjętych uchwał na II Zjeździe PZPR odnośnie zmian w polityce rolnej i po krytycznej analizie sytuacji politycznej i gospodarczej przez VIII Plenum KCPZPR
w październiku 1956 roku opracowano wzorcowy statut dla kas spółdzielczych.

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Kasy Spółdzielczej w Radomyślu Wielkim w dniu 17 czerwca 1956 roku zapoznało się z nowym wzorcowym statutem zatwierdzonym uchwałą rządu z dnia 6 kwietnia 1956 roku. Zgodnie ze statutem wprowadzono nową nazwę “Kasa Spółdzielcza w Radomyślu Wielkim” która dotrwała do  1965 roku. W wyniku postanowienia uchwały z dnia 29 maja 1957 roku dotyczącej zmiany dekretu o reformie bankowej z 1948 roku Kasa Spółdzielcza w Radomyślu Wielkim otrzymała nową nazwę “Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa”. Istotne znaczenie miało również zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 1957 roku w sprawie udzielenia pomocy kredytowej na rozwój produkcji rolnej i rzemiosła wiejskiego. Na mocy tego zarządzenia kredytów długoterminowych udzielał Bank Rolny w Mielcu. Spółdzielnia Oszczędnościowo
– Pożyczkowa w Radomyślu Wielkim udzielała jedynie kredytów krótkoterminowych.

W 1975 roku dokonano zmian podziału administracyjnego kraju – zlikwidowano powiaty, utworzono 49 województw. W związku z tym nastąpiła reorganizacja bankowości. Przestał istnieć Bank Rolny i Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo Pożyczkowej. Z dniem 1 lipca 1975 roku powołano Bank Gospodarki Żywnościowej jako bank państwowo
– spółdzielczy w ramach którego rozwijają swoją działalność Banki Spółdzielcze. W dniu
7 września 1975 roku na nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Radomyślu Wielkim zapoznano się ze statutem opracowanym przez Bank Gospodarki Żywnościowej zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministerstwo Finansów i jednogłośnie przyjęto go. W związku z tym, że Bank Spółdzielczy
w Radomyślu Wielkim zrzeszony jest w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddział Wojewódzki w Tarnowie, obowiązany jest zatem stosować się do wydawanych przez Prezesa Banku Gospodarki Żywnościowej przepisów
i wytycznych oraz uchwał Naczelnej rady Spółdzielczej. Od lipca 1975 roku BS działając
w strukturze BGŻ Pomyślnie rozwijał zakres usług.

Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim wykonuje usług w zakresie obrotu pieniężnego
i kredytowego na rzecz ludności i innych miast i gmin w tym przede wszystkim na rzecz rolników indywidualnych i innych producentów rolnych. Sprawuje całokształt obsługi kasowej budżetu Miasta i Gminy i innych jednostek budżetowych działających na terenie gminy. Świadczy również bieżące usługi bankowe na rzecz jednostek uspołecznionych, mających tutaj swoją siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy. 

Po roku 1988 nastąpiła gruntowna zmiana podstaw prowadzenia działalności bankowej. Kredyt refinansowy NBP, stanowiący ok. 80% środków wykorzystywanych w działalności kredytowej, zostaje spłacony pozyskanymi środkami miejscowego pochodzenia. Bank umacnia swoją pozycję w środowisku, staje się bankiem pewnym i wypłacalnym; w każdym roku wypracowuje zysk, zapewniający dalszy rozwój Banku. Bank Spółdzielczy
w Radomyślu Wielkim samodzielnie osiągnie w roku 2000 wymagany poziom funduszy własnych.

We wrześniu 1998 r. rozpoczęto budowę własnego budynku administracyjnego. Zakończenie budowy przewidziane jest w drugim kwartale 2000r. Koszty budowy sfinansowane zostaną
w połowie z środków własnych i w połowie z kredytu.

Bank w Radomyślu Wielkim  zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości.

 Stwierdzić należy, że banki spółdzielcze stanowią niezbędny element gospodarki rynkowej. Funkcjonowanie tych banków związane jest z odrębnym trybem własności spółdzielczej oraz ze szczególnymi zasadami tych banków wynikającymi z potrzeb rynku wiejskiego.

Bank Spółdzielczy przestał być urzędem wykonującym wytyczne planu centralnego i ściśle określone czynności według szczegółowych instrukcji. Stał się podmiotem gospodarczym zorientowanym na osiągnięcie korzyści ekonomicznych poprzez obsługę klientów, pozyskiwanie depozytów i udzielanie kredytów oraz sprzedaż innych usług bankowych.

Bank Spółdzielczy w Radomyślu Wielkim jest samodzielną i samo finansującą jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000043232 w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie.