Bezpieczny Kredyt w Banku Spółdzielczym w Radomyślu Wielkim

W lipcu 2023 roku startuje rządowy program Pierwsze Mieszkanie. W ramach tego programu nasz Bank oferować będzie Bezpieczny Kredyt z dopłatami do rat.
Bezpieczny Kredyt to kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób do 45 roku życia, które kupują pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny (w tym osób budujących dom metodą gospodarczą). Wsparcie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie polega na dopłatach do rat kredytu – co oznacza, że nasz Klient będzie mógł liczyć na niższe comiesięczne koszty kredytowania swojej pierwszej nieruchomości.

 Poszerzone informacje o programie:

 1. Kto może ubiegać się o kredyt w ramach Programu Pierwsze Mieszkanie

Osoby, które planują zakup lub budowę pierwszego mieszkania albo domu i jednocześnie spełniają następujące warunki:

 • nie posiadają i przed dniem udzielania kredytu nie posiadały prawa własności mieszkania albo domu bądź nie przysługuje im i przed dniem udzielenia kredytu nie przysługiwało spółdzielcze prawo do mieszkania albo domu,
 • w dniu udzielenia kredytu nie ukończyły 45 lat,
 • w dniu złożenia wniosku nie są stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta
  w okresie poprzednich 36 miesięcy,
 • posiadają zdolność kredytową.
 • Zasady Bezpiecznego Kredytu
 • W ramach Bezpiecznego Kredytu będzie można:
  • kupić mieszkanie lub domu na rynku pierwotnym albo wtórnym,
  • wybudować dom wraz z jego wykończeniem, a także kupić działkę lub jej część w celu budowy na niej domu,
  • pokryć wkład budowlany w spółdzielni mieszkaniowej,
  • pokryć nakłady związane z realizacją inwestycji kooperatywy mieszkaniowej.
 • Kredyt można otrzymać do wysokości maksymalnie:
  • Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
   • 500 tys. zł, a 
   • 100 tys. zł w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu,
  • dla gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko
   • 600 tys. zł
   • 150 tys. zł, w przypadku kredyty na dokończenie rozpoczętej już budowy domu.
 • Z dopłaty do rat bezpiecznego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat.
 • Dowolność co do standardu i położenia mieszkania – przy kupnie nie obowiązuje limit ceny 1 m2.
 • Formuła oprocentowania kredytu:
  • w okresie dopłat (pierwsze 120 miesięcy) oprocentowanie kredytu jest okresowo stałe, następnie
  • oprocentowanie zmienne, chyba, że klient zdecyduje kontynuować oprocentowanie stałe.
 • System spłaty rat:
  • w okresie dopłat raty są malejące,
  • po okresie dopłat raty są annuitetowe, czyli równe.
 • Zasady ustalania dopłat
 • Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych,
 • Dopłata obniża kwotę raty,
 • Wysokość dopłaty oblicza bank zgodnie z wzorem:

D=Ks*((W-2%))/12

gdzie:

D –       kwota dopłaty,

Ks –     część kapitałowa bezpiecznego kredytu 2% pozostająca do spłaty,

W –      obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej.

 • Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i średniej ważonej stopy oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, obliczonej na podstawie przekazywanej do BGK informacji banków kredytujących, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.
 • Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego.
 • Więcej informacji o Programie

Więcej informacji na temat Programu, w tym sekcję Pytań i odpowiedzi znajdą Państwo:

Podstawa prawna: Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

Przykład reprezentatywny: Bezpieczny Kredyt „Mój Dom”

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania [RRSO] udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2 % wynosi: 4,33 % dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 200.000,00zł, okres kredytowania: 240 miesięcy;
wkład własny: 20 % wartości nieruchomości; oprocentowanie stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych: 8,14 % w skali roku [w drugim cyklu – warunkiem utrzymania stałego oprocentowania jest złożenie wniosku i podpisanie aneksu do umowy a oprocentowanie ustalone zostanie wg aktualnej oferty Banku],
a następnie oprocentowanie zmienne 8,90 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,90 %) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 2,00 %, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 1.582,03 zł przy uwzględnieniu dopłaty BGK
w wysokości 856,67 zł. Całkowity koszt kredytu 174.478,63 zł [przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 77.324,36 zł], w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 174.159,63 zł , prowizja  za udzielenie kredytu: 0,00% kwoty udzielonego kredytu. Koszt ustanowienia i zwolnienia hipoteki: 300 zł, podatek
od czynności cywilno-prawnych [PCC]: 19 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 374.478,63zł, przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 77.324,36zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu. W okresie obowiązywania oprocentowania
wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 63, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 29 września 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.