Wakacje Kredytowe

Wspieramy kredytobiorców, których raty znacznie wzrosły.

Jeśli taka jest Twoja sytuacja, przeczytaj dokładnie nasz poradnik i poznaj szczegóły.

Co to są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wraz ze zmianami z dnia12 kwietnia 2024 roku, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Ustawa weszła w życie 29 lipca 2022 r., natomiast jeśli nowelizacja będzie obowiązywała od dnia 15 maja 2024 roku i od tego dnia możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w 2024 roku.

Wakacje kredytowe nie dotyczą umów kredytów hipotecznych, które zostały zawarte od 1 lipca 2022 roku.

Z wakacji kredytowych w 2024 roku możesz skorzystać, jeżeli wartość udzielonego Ci kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe, nie przekracza 1 200 000 zł oraz spełniasz jeden z co najmniej dwóch warunków;

1.      Twój średni wskaźnik RdD przekracza 30%. Wyliczając go, weź pod uwagę średnią wartość wskaźnika RdD z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe lub;

2.      Na dzień złożenia wniosku o wakacje kredytowe masz na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, które

·         nie ukończyły 18. roku życia,

·         nie ukończyły 25. roku życia do 30 września – jeśli Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,

·         mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od tego, ile mają lat).

Ważne!

Dzieci, które masz na utrzymaniu, to również dzieci:

·         nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą,

·         dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą,

·         które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka.

Zobacz szczegółowe informacje o Wakacjach Kredytowych

Załącznik

Wniosek
o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego 2024 – dostępny od 15.05.2024r.

 

Oświadczenie
o odstąpieniu od wniosku – dostępny od 15.05.2024r