Kredyt Hipoteczny

Przeznaczony na dowolny cel; nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednak cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu.
Minimalna kwota 10.000 PLN
Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć:
60% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie i własność Kredytobiorcy (LTV ≤ 60%);  oraz nie więcej niż 1 mln zł.
Okres kredytowania: Od 3 roku do 15 lat.
Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i marży banku. Stopą referencyjna jest stawka WIBOR 3M.

Kredytobiorca ponosi ryzyko zmieniającej się stopy oprocentowania kredytu. Informujemy, że po każdej aktualizacji stopy kwota raty kredytu będzie rosła lub malała.
W momencie podpisania umowy nie można określić jak będzie się kształtowała stawka WIBOR w trakcie całego okresu kredytowania.

Stopa referencyjna, jest ustalana na okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadająca kwartałom kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.
Zmiana wysokości stawki WIBOR 3M dla kolejnych okresów obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczyna się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego (odsetki po zmianie oprocentowania naliczane są od pierwszego dnia miesiąca); ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty tego kredytu. Bank nalicza odsetki od wykorzystanego kredytu przyjmując, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni

Aktualna Tabela oprocentowania oraz informacje na temat wskaźników referencyjnych dostępne są dla Państwa na stronie internetowej Banku www.bsradomyslwielki.pl
Kredytobiorca zaciągający kredyt hipoteczny narażony jest na ponoszenie określonych ryzyk.

Każdy kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu jest obciążony ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem zmiany cen rynkowych nieruchomości.

Zmiany stopy procentowej będą powodować zmiany wysokości raty kredytu oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej. Z tego względu, przy podejmowaniu decyzji, szczególnie dotyczących wieloletniego kredytu hipotecznego, Kredytobiorca powinien brać pod uwagę długoterminowy trend na rynku, a nie tylko krótkotrwałe wahania stopy procentowej. Przed zawarciem umowy Bank informuje Klientów o kosztach i ryzykach związanych z kredytem. Ryzyko podjęcia decyzji i jej konsekwencji spoczywa na Kredytobiorcy, pozostanie związany umową, zgodnie z którą przez kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat będzie spłacał raty kredytu

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 10,8126%

dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 80.000,00 PLN;
okres kredytowania: 180 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 9,90% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,90%) i marży Banku w wysokości 3,00 %. Rata miesięczna malejąca największa : 1.108,40 PLN. Całkowity koszt kredytu 61.000,49 PLN, w tym: suma odsetek
w całym okresie kredytowania: 59.481,49 PLN, prowizja za udzielenie kredytu:
1,50 % kwoty kredytu wynosząca 1.200,00 PLN. Koszt ustanowienia i zwolnienia hipoteki: 300,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN.
W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota
do zapłaty wynosi: 141.000,49 PLN

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu hipotecznego UKH na 27 września 2023 r.